Cáp đồng nhôm trần Cadisun

Sản phẩm Cáp đồng trần Cadisun, Cáp nhôm trần Cadisun gồm có:

 

1. Cáp đồng trần C

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5064 - 1994/ SĐ1 – 1995

TỔNG QUAN:

+ Mặt cắt danh định từ 10 mm2 đến 1.000 mm2

Các dạng sản phẩm:

+ Cáp đồng trần C

+ Cáp nhôm trần A

+ Cáp nhôm trần bôi mỡ trung tính AKP (*)

+ Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ACKP (*)

+ Cáp nhôm trần lõi thép As

+ Cáp nhôm trần hợp kim AAAC

+ Cáp thép và dây chống sét TK

* Loại bọc mỡ trung tính chịu nhiệt dùng cho các miền có khí hậu và không khí có hàm lượng muối cao.

Cáp đồng trần C - Cadisun

Hình ảnh: Cáp đồng trần C - Cadisun

 

 

2. Cáp nhôm trần A

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5064 - 1994/ SĐ1 – 1995

TỔNG QUAN:

+ Mặt cắt danh định từ 10 mm2 đến 1.000 mm2

Các dạng sản phẩm:

+ Cáp đồng trần C

+ Cáp nhôm trần A

+ Cáp nhôm trần bôi mỡ trung tính AKP (*)

+ Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ACKP (*)

+ Cáp nhôm trần lõi thép As

+ Cáp nhôm trần hợp kim AAAC

+ Cáp thép và dây chống sét TK

* Loại bọc mỡ trung tính chịu nhiệt dùng cho các miền có khí hậu và không khí có hàm lượng muối cao.

 Cáp nhôm trần A - Cadisun

Hình ảnh: Cáp nhôm trần A - Cadisun

 

 

3. Cáp nhôm trần lõi thép As

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5064 - 1994/ SĐ1 – 1995

TỔNG QUAN:

+ Mặt cắt danh định từ 10 mm2 đến 1.000 mm2

Các dạng sản phẩm:

+ Cáp đồng trần C

+ Cáp nhôm trần A

+ Cáp nhôm trần bôi mỡ trung tính AKP (*)

+ Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ACKP (*)

+ Cáp nhôm trần lõi thép As

+ Cáp nhôm trần hợp kim AAAC

+ Cáp thép và dây chống sét TK

* Loại bọc mỡ trung tính chịu nhiệt dùng cho các miền có khí hậu và không khí có hàm lượng muối cao.

Cáp nhôm trần lõi thép AS - Cadisun

Hình ảnh: Cáp nhôm trần lõi thép As

 

Sản phẩm khác
Lên đầu